Lista ortopedskih pomagala

Na temelju članka 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) i članka 19. stavka 1. Zakona o Vladi Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 10/04), a na prijedlog Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke Grude, Vlada Županije Zapadnohercegovačke na 17. sjednici, održanoj 30. prosinca 2011. godine, d o n i j e l a  je

 

U R E D B U

o obujmu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih osoba na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se odobravaju osiguranim osobama u Županiji Zapadnohercegovačkoj

   

I - TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Predmet Uredbe

(1)  Ovom  Uredbom određuju se obujam, uvjeti i način ostvarivanja prava na korištenje  ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza (u daljnjem tekstu: pomagala), koja se odobravaju osiguranim osobama Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu Zavod), na temelju obveznog zdravstvenog osiguranja.

(2)   Obujam prava iz stavka (1) ovoga članaka određuje se  Listom ortopedskih i drugih pomagala koja se odobravaju osiguranim osobama u Županiji Zapadnohercegovačkoj,  u kojoj su utvrđeni vrsta i rokovi trajanja ovih pomagala, a koja je sastavni dio ove Uredbe (u daljnjem tekstu: Lista).

 

Članak 2.  

 Prava iz članka 1. ove Uredbe osigurane osobe ostvaruju na teret sredstava Zavoda u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), propisima donesenim na osnovu tog Zakona te pod uvjetima i na način utvrđen ovom Uredbom i drugim općim aktima Zavoda, ako međudržavnim ugovorom nije drugačije propisano. 

 

Članak 3.

Način propisivanja pomagala

Pomagala propisuje, na temelju medicinskih indikacija, ovlašteni liječnik medicine - specijalist određene grane medicine, a na temelju doktrinarnih kriterija.

 

Članak 4.

Definicija pomagala 

(1) Pomagala koja se ovom Uredbom osiguravaju osiguranim osobama Zavoda smatraju se medicinskim proizvodima koji omogućavaju poboljšanje oštećenih funkcija, odnosno nedostatak organa i sustava organa, a koje je nastalo kao posljedica bolesti ili ozljede.

(2) Pomagala iz stavka (1) ovog članka moraju biti projektirana, proizvedena, instalirana, održavana i upotrijebljena prema propisanim uvjetima i za namjenu za koju su proizvedena  tako da ne ugrožavaju zdravlje korisnika. Projektiranje i proizvodnja tih pomagala mora se provoditi uz osiguranje primjene tehničkih propisa o sigurnosti proizvoda na tržištu, primjenu kodeksa dobre proizvodne prakse (GMP) kao i kodeksa dobre laboratorijske prakse (GLP), ista moraju nositi oznaku ili potvrdu o usklađenosti (CE) sa zahtjevima i direktivama Europske unije te razvrstana i registrirana u skladu sa Pravilnikom o medicinskim pomagalima („Službene novine Federacije BiH“ br. 58/06 i 24/07).

 

 

Članak 5.

Prava osiguranih osoba

    Osigurane osobe prema ovoj Uredbi imaju pravo na:

a) ortopedska i druga pomagala,

b) popravak pomagala,

c) rezervne dijelove pomagala (gdje je to propisano),

d) potrošni materijal za pomagala (gdje je to propisano).

 

Članak 6.

Korištenje pomagala

(1) Pomagala se osiguranim osobama daju, u pravilu, na uporabu uz obvezu vraćanja Zavodu, ako ovom Uredbom nije drukčije propisano.

(2) Izuzetno, osigurana osoba nema obvezu vraćanja pomagala koja se izrađuju po mjeri te ona koja ne mogu biti predmet ponovne uporabe, osim u slučaju ako su ostala neiskorištena (npr. pelene, jednokratni kateter i slično).

(3) Kada iz bilo kojeg razloga prestane potreba za korištenjem pomagala, ona moraju biti vraćena Zavodu.

(4) Osigurana osoba, osoba koja se o njoj stara, odnosno potpisnik na potvrdi o pomagalu, obvezan je, u skladu sa stavkom (3) ovog članka, vratiti pomagalo u roku od 30 dana po dobijanju novog pomagala ili nakon prestanka uporabe, odnosno potrebe za korištenjem.

(5) Osigurana osoba koja je propustila postupiti sukladno stavku (4) ovog članka, ne može ostvariti pravo na novo istovrsno pomagalo u roku propisanom za odnosno pomagalo.

 

Članak 7.

Rok uporabe

(1) Osigurana osoba koja u skladu sa odredbama ove Uredbe ostvari pravo na pomagalo, ima pravo i obvezu koristiti to pomagalo u roku propisanom za njegovu uporabu (rok uporabe), ako ovom Uredbom nije drugačije propisano.

(2) Ako osigurana osoba namjerno ili zbog nepažnje uništi, odnosno pokvari pomagalo, gubi pravo na popravak istog te ne može ostvariti pravo na istovrsno pomagalo do isteka propisanog roka uporabe.

 

Članak 8.

Uporaba korištenih pomagala

 (1) Osigurana osoba, u pravilu, ima pravo na novo pomagalo.

 (2) Iznimno, osiguranoj osobi se odobrava već korišteno, ali obnovljeno i servisirano pomagalo koje ima sve odlike funkcionalnosti i kvalitete kao novo pomagalo, i to:

a) invalidska kolica kada se koriste za privremenu uporabu,

b) štake i hodalice kada se koriste za privremenu uporabu,

c) slušni aparat.

 (3) Pomagalo iz stavka (2) ovog članka osigurana osoba je obvezna vratiti Zavodu nakon prestanka uporabe u skladu sa člankom 6. ove Uredbe.

 (4) Pomagalo čija je uporaba ostvarena u dvostruko dužem roku od propisanog, a koje je vraćeno Zavodu, Zavod će povući iz daljnje uporabe.

 

Članak 9.

Obrasci za propisivanje pomagala

(1) Prava propisana ovom Uredbom osigurane osobe ostvaruju na temelju obrasca prijedloga o potrebi pomagala koje Zavod dostavlja ovlaštenim liječnicima medicine-specijalistima određene grane medicine. 

 (2) Ovlašteni liječnik dužan je na svaki obrazac staviti dodijeljenu  šifru. 

 (3) Samo prijedlozi ovlaštenih liječnika izdati na propisanim obrascima i uz šifru liječnika, moći će se realizirati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja.

 (4) Ovlaštenom liječniku za kojeg se utvrdi da je osiguranoj osobi propisao pomagalo suprotno odredbama ove Uredbe, Zavod može uskratiti pravo daljnjeg propisivanja pomagala na teret sredstava Zavoda. Tako izdata potvrda smatra se nevažećom u smislu ove Uredbe.

 

 

II - UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA 

PRAVA NA POMAGALA

 

Članak 10.

Uvjeti za stjecanje prava na pomagala

 (1) Osigurana osoba  stječe pravo na pomagalo pod uvjetom prethodnog obveznog zdravstvenog osiguranja u Zavodu za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke u trajanju od najmanje 6 mjeseci neprekidno, odnosno 9 mjeseci sa prekidima u posljednje dvije godine prije nastanka potrebe za pomagalom, ako međudržavnim ugovorom nije drugačije propisano. 

 (2) Djeca do navršenih sedam godina života ne moraju ispunjavati uvjet prethodnog osiguranja.

 

Članak 11.

Udio u nabavci pomagala standardne kvalitete

 (1) Osiguranoj osobi Zavod osigurava pomagalo odgovarajućeg standarda i kvalitete iz članka 4. ove Uredbe u vrijednosti utvrđenoj u Listi, i to ovlaštenom dobavljaču.

 (2) Ako osigurana osoba nabavi pomagalo veće vrijednosti od propisane stavkom (1) ovog članka, razliku u cijeni pomagala snosi osobno.

 (3) Ako osigurana osoba nabavi pomagalo kod dobavljača koji nije ovlašten troškove nabavke snosi u cijelosti uz mogućnost refundacije sredstava do iznosa cijene koju plaća Zavod za predmetno pomagalo.

 

Članak 12.

Financiranje dodatnih prava za pomagala

Za pojedine kategorije osiguranih osoba, kojima je posebnim propisima utvrđen veći nivo prava od prava utvrđenih ovom Uredbom, razliku sredstava za financiranje dodatnih prava osigurava nadležni organ koji je utvrdio veći nivo prava.

 

 

Članak 13.

Potvrda o pomagalu

(1) Izdavanjem potvrde o potrebi pomagala iz članka 9. ove Uredbe, ovlašteni liječnik potvrđuje da  osigurana osoba na temelju medicinske indikacije ostvaruje pravo na propisano pomagalo u skladu sa odredbama ove Uredbe.

(2) Osigurana osoba obvezna je izdatu potvrdu o pomagalu ovjeriti u Zavodu u roku od 30 dana. Ovjerena potvrda vrijedi 30 dana od dana ovjere, u kojem roku je osigurana osoba istu obvezna realizirati odnosno izvršiti nabavku ili naručiti pomagalo.

(3) Potvrda o potrebi ortopedskog pomagala zaprima se u područnim uredima  Zavoda odmah nakon što se utvrdi da osigurana osoba ispunjava uvjete za propisano pomagalo utvrđene ovom Uredbom. Ovjeru potvrde vrši ovlašteni djelatnik Zavoda nakon odobrenja stručnog medicinskog povjerenstva Zavoda. Ovjera se vrši najkasnije u roku od 5 dana.

(4) Ako osigurana osoba ne nabavi ili ne naruči pomagalo u propisanom roku ili ovjerenu potvrdu ne može iskoristiti iz bilo kojeg razloga (npr. gubitak, neuporabljivost zbog oštećenja i slično), obvezna je dostaviti novu potvrdu na ovjeru Zavodu, a neiskorištenu na poništenje te u slučaju njenog gubitka dati pisanu izjavu ovjerenu kod nadležnog organa, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, da potvrdu nije iskoristilo, što ovlašteni djelatnik Zavoda unosi u evidenciju.

 

Članak 14.

Obveza vođenja evidencije o pomagalima

(1) O odobrenom pomagalu, rezervnom dijelu, potrošnom materijalu, izvršenoj popravci te svim ostalim podatcima u svezi s odobrenim pomagalom, Zavod vodi evidenciju u koju se također unosi i podatak o osporenom pravu na pomagalo uz obveznu naznaku razloga neodobravanja pomagala.

(2) Ovjerena potvrda o pomagalu ne isključuje odgovornost ovlaštenog liječnika koji je propisao pomagalo za štetu učinjenu osiguranoj osobi, odnosno Zavodu, ako se u postupku kontrole pokrenute po službenoj dužnosti ili na prijedlog osigurane osobe utvrdi da je osiguranoj osobi odobreno pomagalo ili količina pomagala za koje ona ne ispunjava medicinske indikacije ili se utvrdi da ono funkcionalno ne zadovoljava potrebe osiguranika.

 

Članak 15.

Prava osiguranih osoba na pomagala u bolnici

(1) Osiguranoj osobi koja se nalazi na bolničkom liječenju ili bolničkoj medicinskoj rehabilitaciji, zdravstvena ustanova obvezna je osigurati sva potrebna pomagala  i potrošne medicinske materijale neophodne u procesu liječenja odnosno medicinske rehabilitacije.

(2) Tijekom prve bolničke medicinske rehabilitacije nakon ozljede, bolesti ili amputacije ovlašteni liječnik odgovarajuće specijalnosti u nadležnoj bolničkoj zdravstvenoj ustanovi obvezan je, u najkraćem mogućem roku osiguranoj osobi, a prema medicinskim indikacijama utvrđenim ovom Uredbom, propisati sva potrebna pomagala radi provođenja protetičke opskrbe nužne za provođenje medicinske rehabilitacije.

(3) Ovlašteni liječnik odgovarajuće specijalnosti u nadležnoj bolničkoj zdravstvenoj ustanovi obvezan je najmanje 7 dana prije otpusta sa bolničkog liječenja osiguranoj osobi, prema medicinskim indikacijama utvrđenim ovom Uredbom, propisati sva potrebna pomagala koja će koristiti po izlasku iz bolničke zdravstvene ustanove.

(4) Indicirana pomagala obvezno se navode u otpusnom pismu, kako bi ovlašteni liječnik primarne zdravstvene zaštite nastavio propisivati pomagala za koja je prema popisu pomagala ovlašten.

 

Članak 16.

Funkcionalnost pomagala

(1) Individualno izrađena ili prilagođena pomagala obvezno se primjenjuju osiguranoj osobi uz nadzor ovlaštenog liječnika koji je propisao predmetno pomagalo i koji je obvezan dati ocjenu funkcionalnosti pomagala neposredno prilikom isporuke pomagala osiguranoj osobi.

(2) Ovlašteni dobavljač pomagala (proizvođač) obvezan je, uz fakturu koju dostavlja Zavodu za naplatu, dostaviti i  ocjenu funkcionalnosti pomagala iz stavka (1) ovog članka.

 

 

Članak 17.

Korištenje pomagala prije isteka roka uporabe

(1) Osiguranoj osobi Zavod može u izuzetnim slučajevima i prije isteka propisanog roka uporabe ranije odobrenog pomagala odobriti nabavu novog istovrsnog pomagala ili njegovog dijela, zbog promjene zdravstvenog stanja osigurane osobe, a po nalazu ovlaštenog liječnika, kao i u slučaju da je pomagalo također po nalazu ovlaštenog liječnika neuporabljivo zbog nastalih anatomskih, fizioloških odnosno funkcionalnih promjena, a iste nisu posljedica nekorištenja pomagala odnosno korištenja pomagala na nepropisan način.

 

 

Članak 18.

Prigovor na isporučeno pomagalo

(1) U slučaju pismenog prigovora osigurane osobe na isporučeno pomagalo koje se izrađuje po mjeri, koji se može podnijeti u roku od 5 dana od prijema pomagala, Liječničko povjerenstvo Zavoda, ovlašteni dobavljač spornog pomagala i zaposlenik Zavoda,  u prisustvu osigurane osobe, donosi konačnu ocjenu o ispravnosti i funkcionalnosti pomagala, najkasnije u roku od 10 dana od podnošenja prigovora.

(2) Ovlašteni dobavljač obvezan je, u slučaju da se utvrdi osnovanost prigovora, otkloniti utvrđene nedostatke, a troškovi njihovog otklanjanja terete onoga za koga Povjerenstvo utvrdi da je odgovoran za nastali nedostatak.

(3) Ukoliko se utvrdi da je ovlašteni dobavljač odgovoran za nedostatke, a isti su takve prirode da se ne mogu otkloniti, dobavljač je obavezan isporučiti novo istovrsno pomagalo na svoj teret.

 

 

Članak 19.

Specifične medicinske indikacije i pravo na pomagalo

(1) U slučaju specifičnih medicinskih indikacija osiguranoj osobi se izuzetno može odobriti određeno ortopedsko pomagalo ovisno o njegovom zdravstvenom stanju i oboljenju, a koja nisu predviđena ovom Uredbom, a ista su mu neophodna za kvalitetniji život.

(2) Odobrenje pomagala u slučaju iz stavka (1) ovog članka odobrava Povjerenstvo Zavoda kojeg čine specijalisti odgovarajuće grane medicine.

(3) Uz zahtjev za odobrenje pomagala iz stavka (1) ovog članka, osigurana osoba je dužna dostaviti medicinsku dokumentaciju sa detaljnim obrazloženjem medicinske indikacije koju daje isključivo ovlašteni liječnik određene specijalnosti koji je i preporučio predmetno pomagalo.

 

Članak 20.

Odobrenje veće količine pomagala

(1) U slučaju potrebe za većom količinom određenog pomagala od propisane ovom Uredbom, koju utvrđuje ovlašteni liječnik određene grane specijalnosti, osigurana osoba podnosi zahtjev Povjerenstvu iz članka 19. ove Uredbe.

(2) Uz zahtjev za odobrenje veće količine pomagala iz stavka (1) ovog članka, osigurana osoba je obvezna dostaviti medicinsku dokumentaciju sa detaljnim obrazloženjem potrebe za povećanom količinom pomagala koju daje isključivo ovlašteni liječnik.

 

 

Članak 21.

Vrijeme obnavljanja pomagala

(1) Osiguranoj osobi oboljeloj od paraplegije ili kvadriplegije, koja zbog zdravstvenog stanja trajno koristi određena pomagala (kateteri, pelene, urin i stoma vrećice i slično), Zavod može odobriti navedena pomagala u količini dostatnoj za tri mjeseca, a na temelju prijedloga ovlaštenog liječnika obiteljske medicine, pod uvjetom da se pravo ne ostvaruje prvi put.

(2) U razdoblju od 7 dana prije isteka tri mjeseca od dana prijema pomagala i najkasnije 7 dana nakon isteka tog razdoblja, osigurana osoba može podnijeti novi prijedlog ovlaštenog liječnika za predmetna pomagala, radi utvrđivanja prava za naredna tri mjeseca.

 

Članak 22.

Rokovi korištenja pomagala 

Rokovi trajanja pomagala utvrđeni su u Listi ortopedskih i drugih pomagala koja se odobravaju osiguranim osobama u Županiji Zapadnohercegovačkoj, koja je sastavni dio ove Uredbe, i  računaju se od dana uručivanja, odnosno ugradnju pomagala.

 

 

V - PRAVO NA POPRAVAK POMAGALA

    

Članak 23.

Način korištenja pomagala

Korisnik pomagala dužan je, u razdoblju do isteka roka korištenja utvrđenog ovom Uredbom,  savjesno ga  koristiti i održavati.

 

Članak 24.

Popravak pomagala

(1) Osigurana osoba ima pravo na popravak pomagala na teret sredstava Zavoda samo nakon isteka garantnog roka koji daje ovlašteni dobavljač.

(2) U tijeku korištenja pomagala, a nakon isteka garantnog roka, osiguranoj osobi se može odobriti  popravak pomagala, s tim da se rok korištenja pomagala utvrđen u Listi produljava za jednu četvrtinu vremena predviđenog Listom za njegovo trajanje. Cijena popravka pomagala ne može iznositi više od 25% ugovorene cijene sa ovlaštenim dobavljačem pomagala.

(3) Potrebu za popravkom pomagala iz medicinskih razloga utvrđuje ovlašteni liječnik, a potrebu popravke iz tehničkih razloga, na zahtjev osigurane osobe, utvrđuje ovlašteni dobavljač, koji sastavlja specifikaciju dijelova koje treba popraviti i predračun troškova popravka, a istu odobrava Zavod.

(4) Pravo na popravak nema osigurana osoba ukoliko je potreba za popravkom uvjetovana neadekvatnim održavanjem i uporabom pomagala.

 

Članak 25.

(1) Nakon isteka roka utvrđenog u Listi, utvrđuje se potreba za novim pomagalom i vrši se zamjena pomagala.

(2) Na zahtjev korisnika može se izvršiti popravak pomagala radi njegovog korištenja i nakon isteka roka trajanja utvrđenog u Listi, pod uvjetom da se popravkom ovo pomagalo može koristiti najmanje jednu četvrtinu vremena predviđenog Listom za njegovo trajanje, s tim da cijena popravka može iznositi do 25% cijene nabave novog pomagala utvrđene u Listi.

 

Članak 26.

Obveza dobavljača pomagala

Popravak pomagala vrši ovlaštena odgovarajuća tvrtka koja se bavi prometom ortopedskih i drugih pomagala ( u daljnjem tekstu: ovlašteni dobavljač).

 

VI - NAKNADA ŠTETE

 

Članak 27.

Naknada štete

(1) Zavod ima pravo tražiti naknadu štete od ovlaštenog liječnika i zdravstvene ustanove u kojoj je zaposlen ukoliko se utvrdi da su propisali pomagalo suprotno odredbama ove Uredbe.

(2) Zavod ima pravo tražiti naknadu štete od ovlaštenog dobavljača ukoliko se utvrdi da je osiguranoj osobi isporučio pomagalo neodgovarajuće kvalitete, isporučio pomagalo izvan ugovorenog roka ili ako je osiguranoj osobi neopravdano naplatio dio cijene ili ukupnu cijenu isporučenog pomagala.

(3) Zavod ima pravo tražiti naknadu štete od osigurane osobe ako se utvrdi da ista nije preuzela ispravno izrađeno pomagalo, iz neopravdanih razloga onemogućila izradu naručenog pomagala po mjeri, namjerno uništila pomagalo, odnosno isto nije vratila po isteku roka korištenja za ona pomagala za koja je utvrđena obveza vraćanja Zavodu.

(4) Odštetni zahtjev utvrđuje se najmanje u visini vrijednosti pomagala koju je Zavod platio.

 

 

VII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

   

Članak 28.

Korištenje pomagala i udio Zavoda u cijeni pomagala u prijelaznom razdoblju

Osigurane osobe koje na dan stupanja na snagu ove Uredbe koriste pomagala, ili kojima je započeta izrada tih pomagala po odredbama Uredbe o obujmu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se odobravaju osiguranim osobama u Županiji Zapadnohercegovačkoj, broj: 01-1962/08-53-1 od 01. prosinca 2008.godine, koristit će ta pomagala pod uvjetima i sa rokovima trajanja određenim tom Uredbom.

 

 

Članak 29.

Stupanje na snagu i primjena Uredbe

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke“, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2012. godine.

 

 

 

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

-VLADA-

Broj: 01-1492-1/11-17

Široki Brijeg,  30. prosinca 2011.

 

 

Predsjednik

Zdenko Ćosić

 

Listu možete preuzeti sa sljedeće poveznice

http://www.zzozzh.com/images/doc/lista ortopedskih pomagala.pdf