Ravnatelj

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje Zavoda.

Ravnatelja imenuje i razriješava Vlada Županije zapadnohercegovačke na prijedlog ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi.

Sadašnji ravnatelj Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽZH je Vilson Crnjac,dipl.iur.

Ravnatelj obavlja sljedeće poslove :

- zastupa i predstavlja Zavod prema ovlaštenjima iz Statuta Zavoda.

- zastupa i predstavlja Zavod u pravnim poslovima prema državnim institucijama

- odlučuje o nabavci i prodaji sredstava, o investicijskim ulaganjima, radovima održavanja prostorija

- sklapa poslovne ugovore u ime Zavoda

- organizira stručni rad Zavoda

- prati primjenu financijskih propisa u poslovanju

- pokreće postupak usuglašavanja i donošenja općih akata Zavoda

- predlaže osnove poslovne politike

- predlaže program rada Zavoda

- zadužen je za izvršavanje odluka Upravnog vijeća

- sklapa ugovore o radu s uposlenicima Zavoda

- raspoređuje uposlenike na radna mjesta

- donosi odluke o pojedinačnim pravima i obvezama djelatnika iz radnih odnosa

- obavlja ostale poslove iz djelokruga svog rada

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada i poslovanja Zavoda.Odgovoran je za stručan rad Zavoda koji organizira i vodi sukladno odredbama Statuta,Pravilnika o radu  i drugih općih akata.